Pravidlá súťaží SAJT - SAJT - Slovenská asociácia jazdeckej turistiky

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA JAZDECKEJ TURISTIKY
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Pravidlá súťaží SAJT

DOKUMENTY
SAJT je občianskym združením na báze dobrovoľnosti, združujúcim záujemcov o jazdeckú turistiku a chov koní na Slovensku, ktoré tvoria členovia základných členských subjektov SAJT, pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

Platnosť a rozsah pravidiel súťaží SAJT

Pravidlá a ustanovenia platia od 25. 04. 2013. Musia ich všetci členovia SAJT, ostatné kluby a jednotlivci rešpektovať a v súťažiach organizovaných pod organizáciou SAJT prísne dodržiavať.

Zásady ľudskosti
S každým zvieraťom sa vždy bude zaobchádzať ľudsky, dôstojne a súcitne. Norma, ktorá určuje správanie alebo zaobchádzanie, je aby osoba informovaná a skúsená vo všeobecne prijatých postupoch v tréningu a predvádzaní koní alebo veterinárne štandardy nepovažovala za kruté, hrubé alebo neľudské. V súťažiach nesmú jazdiť zranené alebo choré kone. Povinnosťou rozhodcov je posúdiť dodržiavanie vyššie uvedených opatrení a v prípade potreby vyvodiť dôsledky.

Týranie koňa
Za týranie koňa sa považuje:
  • nadmerné kopanie koňa jazdcom
  • nadmerné používanie ostrôh
  • „cukanie“ koňa
  • používanie pomôcok, ktoré spôsobujú koňovi bolesť alebo psychickú traumu

Všeobecné ustanovenia
Výkonné orgány SAJT
Orgánmi Slovenskej asociácie jazdeckej turistiky na republikovom stupni sú :
a) Valné zhromaždenie
b) Ústredné predsedníctvo SAJT (ÚP SAJT)
c) Ústredná kontrolná a revízna komisia ( ÚKRK)
d) Oblastná konferencia

Členstvo v SAJT
Členstvo v asociácii je dobrovoľné.
Formy členstva :
a) Riadne
b) Čestné

Riadnym členom sa môže stať občan Slovenskej republiky, ak spĺňa určité podmienky.

Čestné členstvo v SAJT môžu získať fyzické osoby za mimoriadne zásluhy o rozvoj jazdeckej turistiky.

Práva a povinnosti člena
Práva riadnych členov :
a) podieľať sa na činnosti SAJT a na využívaní výhod spojených s členstvom
b) voliť a byť volený do orgánov SAJT po dovŕšení veku 18 rokov
c) obracať sa na orgány a revízne komisie SAJT s námetmi, žiadosťami a sťažnosťami
d) navrhovať zmeny stanov a organizačného poriadku
e) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov asociácie
f) navrhovať Valnému zhromaždeniu SAJT – u adepta na čestného člena

Povinnosti riadnych členov :
a) dodržiavať stanovy a vykonávacie predpisy SAJT
b) platiť členský príspevok vo výške stanovenej ÚP (s výnimkou čestných členov)
c) chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok asociácie

Ustanovenia pre usporiadateľa
usporiadateľ musí pre usporiadanie súťaží zabezpečiť:
· rozpis jednotlivých disciplín musí byť pred ich začatím oznámený a vyvesený na informačnej tabuli
· na súťažiach organizovaných pod hlavičkou SAJT musí byť vyvesená vlajka SAJT
· vymedziť priestor pre vozidlá účastníkov
· zabezpečiť sociálne zariadenie (WC)
· označenie cesty príjazdu
· tabuľu na vyvesovanie štartovných a výsledkových listín a časový rozpis disciplín a ostatných oznamov pre súťažiach
· zabezpečiť zdravotnú službu

Požadovaný pomocný personál
· hlásateľ
· zvukár s aparatúrou
· 2 osoby na vydávanie dekoračných stužiek
· technický personál (min. 2 osoby)
· rozhodcovia (min. 2)

Prekážky a pomôcky:
1. Všetky prekážky musia zodpovedať stanoveným rozmerom, ako je uvedené v tomto ustanovení.
2. Musia byť prispôsobené tak, aby nenastalo zranenie koňa či jazdca. Všetky ostré hrany na prekážkach musia byť zrezané. Každá prekážka musí byť vzdialená min. 5 m od ohradenia kolbiska, ku ktorému majú prístup diváci. (Kolbisko – priestor kde sa koná (jazdí) samotná súťaž)
3. Kolbisko musí byť v priebehu súťaží oddelené od divákov a jeho poloha by mala divákom poskytovať čo najlepší výhľad. V priebehu súťaže sa neodporúča prechádzať s koňmi okolo kolbiska.
4. S nákresmi všetkých úloh musí byť takisto vyvesený časový rozvrh súťaže a štartovné listiny jednotlivých disciplín.
5. Na všetky disciplíny musia byť pre 1. až 3. miesto zabezpečené stuhy vo farbách predpísaných týmito pravidlami, s nápisom miesta a roku súťaže.
6. Usporiadateľovi sa odporúča, pokiaľ to časový rozvrh dovoľuje, umožniť prihláseným účastníkom v jednotlivých disciplínach vstup na kolbisko za účelom zoznámenia sa s kurzom disciplíny a tréningu. Vstup je povolený jazdcovi aj s koňom.
7. Výška štartovného, ktorú určuje usporiadateľ, musí byť pre jednotlivé disciplíny uvedená v propozíciách a usporiadateľ ju nesmie dodatočne meniť.
8. Usporiadateľ má vyhradené právo odložiť alebo odvolať usporiadanie súťaží, ak má pre to závažné dôvody.

Poistenie
Každý účastník súťaže štartuje na vlastnú zodpovednosť za seba a svojho koňa. Prípadné poistenie si zabezpečuje sám.

Stuhy
1. miesto modrá
2. miesto červená
3. miesto žltá

Na dekoráciu je súťažiaci povinný prísť na koni. Vo výnimočnom prípade môže byť neúčasť na dekorácii vopred ospravedlnený. Jeho cenu môže prísť vyzdvihnúť člen klubu, za ktorý súťaží alebo rodinný príslušník na koni.
Každá vypísaná disciplína, do ktorej sa prihlási len jeden súťažiaci, sa musí absolvovať.

Súťažiaci môže byť diskvalifikovaný počas pretekov za tieto priestupky
· vplyv alkoholu, narkotík alebo drogy, či iných substancií halucinogénneho charakteru
· hrubosť
· spor s rozhodcami
· týranie zvierat
· nepripravenosť na slávnostný nástup
· podvádzanie alebo pokusy o podvod akéhokoľvek druhu
· nedostavenie sa dvojice (jazdec – kôň) na predvedenie úlohy v kolbisku do 60 sek. od vyhlásenia mena jazdca hlásateľom (t.j. 1 min. od povolenia štartu)
Každý súťažiaci je sám za seba zodpovedný, aby odštartoval v stanovenom poradí a nezdržiaval priebeh súťaže – inak môže byť diskvalifikovaný.
Každý kôň musí mať zdravotný preukaz alebo pas s platným zápisom o očkovaní a odčervení. Musí sa predložiť rozhodcom pri zápise na jednotlivé disciplíny.
Štartovná listina musí byť vyvesená 30 min. pred začiatkom disciplíny.
Poradie štartujúcich je záväzne predpísané.
Štartovné čísla musia byť upevnené na sedle alebo podsedlovej dečke. Štartovné čísla sú prideľované dvojici 1 jazdec – 1 kôň. Dvojica musí štartovať s viditeľne upevneným číslom, ak odštartuje bez čísla, v takomto prípade je povinnosťou rozhodcu odmietnuť súťaž rozhodovať.

Rozhodcovia
Rozhodca posudzuje každého koňa a jazdca, ktorí sú mu predvedení, poctivo, spravodlivo, nestranne a prísne, podľa jeho výkonov a vzhľadu, ako nariaďujú pravidlá.
Rozhodca je povinný mať počas súťaže tieto pravidlá pri sebe.
Keď je rozhodnutie disciplíny ukončené, nesmie sa táto disciplína znova opakovať. Ak rozhodca podpísal listinu výsledkov, nesmie sa výsledok na tejto listine meniť.

Výnimka
· jednoznačné počtové chyby pri sčítaní môžu byť opravené
Rozhodca má právo účastníka na základe prehrešku proti pravidlám disciplíny alebo v priebehu celej súťaže diskvalifikovať a pri závažných priestupkoch ho môže diskvalifikovať pre všetky ďalšie disciplíny súťaže.
Rozhodcovia musia skontrolovať uzdenie pred začatím prvej disciplíny.
Rozhodcovia môžu:                                                                 
· vylúčiť akúkoľvek osobu alebo koňa zo súťaže za zlé správanie a môžu diskvalifikovať ktoréhokoľvek súťažiaceho za nadmerné trestanie koňa
· podľa svojho uváženia zakázať prístup do kolbiska (jazdiarne), alebo vylúčiť ktoréhokoľvek súťažiaceho z triedy pre nevhodný úbor či vybavenie
· vylúčiť súťažiaceho, pokiaľ majú dojem, že porušuje zámer pravidiel o zakázanom správaní
·  kedykoľvek diskvalifikovať koňa, ak mu krváca papuľa alebo má závažné zranenie
Rozhodca nesmie:
· počas rozhodovania jazdiť na koni, ani sa žiadnym spôsobom zúčastňovať role súťažiaceho
· znovu rozhodovať súťaž, len čo bolo rozhodovanie ukončené a keď podpíše výsledkovú listinu o umiestnení koní, žiadne ďalšie zmeny na zázname nie sú prístupné
· žiadať súťažiaceho, aby si vymenil koňa s iným súťažiacim v akejkoľvek súťaži
· rozhodovať pod vplyvom alkoholu, prípadne iných omamných látok
Zdravotná služba
Usporiadateľ je povinný zabezpečiť zdravotnú službu v čase konania súťaží pre prípad poskytnutia prvej pomoci a viditeľne označiť jej stanovisko.

Súťažné triedy
Trieda mládeže
Najvyšší vek pre mládež je hranica 18 rokov. Mládeži mladšej ako 18 rokov nie je povolený štart na žrebcovi.

Trieda dospelí
V nej môžu štartovať všetci jazdci nad 18 rokov. Predpísaný výstroj a oblečenie pre jazdcov jazdiacich westernovým štýlom:
· westernová uzdička (lícnice s nátylníkom, čelenka, podhrdelník (môže, nemusí byť), alebo jednouška (dvojuška) s oťažami (jednodielne, dvojdielne, kožené,šnúrové)
· westernová podsedlovka
· westernové sedlo
· dlhé rifle alebo rifle a chaps (legíny)
· jazdecké topánky alebo čižmy
· košeľa s dlhým rukávom (zastrčená v nohaviciach)
·  klobúk, jazdci pod 18 rokov povinná prilba
· povolené ostrohy s kolieskami (priemer koliesok nesmie byť menší ako 12 mm (pol palca) a musia mať minimálne 8 zubov

Predpísaný výstroj a oblečenie pre jazdcov jazdiacich klasickým (anglickým) štýlom:
· anglická uzdička (lícnice s nátylníkom, čelenka, nánosník (anglický kombinovaný, anglický, hanoverský, mexický- krížový) s oťažami (kožené, plátnené s kožou)
· anglická podsedlovka
· anglické sedlo
· rajtky
· minichaps (alebo jazdecké podkolienky)
· jazdecké topánky alebo čižmy
· jazdecká košeľa, tričko, bunda (podľa počasia a uváženia jednotlivca)
· jazdci pod 18 rokov povinná prilba, povolená šiltovka
· povolený bičík, ostrohy bez koliesok (anglické športové šporne)
Zakázaný výstroj:
· ohlávka z drôtu, alebo všetko z drôtu, je jedno ako silne a akým materiálom obložené
· pevná vyväzovacia oťaž (povolená pružná)
· dvojité uzdenie (ohlávka aj uzdička zároveň)
· ostrohy bez koliesok (okrem anglických športových)

Všeobecné jazdecké ustanovenia a súťažné disciplíny
Jeden súťažiaci smie súťažiť v jednej disciplíne s jedným alebo viacerými koňmi. Jeden kôň však môže mať len jedného jazdca.
Opakovanie súťažnej jazdy je povolené, ak počas súťažnej jazdy dôjde k poškodeniu výstroja koňa. Opakovať môžu iba vtedy, ak si jazdec zabezpečí korektnú výstroj.
V každej súťaži môže rozhodca požadovať odstránenie časti výstroja, ak je presvedčený, že taká časť výstroja pôsobí na koňa nehumánne.


Adresa:
Dargovských hrdinov 27
066 01 Humenné
Jozef Fudali - mobil: +421 905 470 365
Zsolt Tárnok - mobil: +421 918 738 237
 

Správca fotogalérie/aktualít
 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky