Stanovy - SAJT - Slovenská asociácia jazdeckej turistiky

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA JAZDECKEJ TURISTIKY
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Stanovy

DOKUMENTY
Článok I
Základné ustanovenia

SLOVENSKÁ  ASOCIÁCIA JAZDECKEJ TURISTIKY  (ďalej len „SAJT“)

Sídlo: HUMENNÉ, Dargovských hrdinov 27, PSČ 06601
1. SAJT je občianskym združením na báze dobrovoľnosti, združujúcim záujemcov o jazdeckú turistiku a chov koní na Slovensku, ktoré tvoria členovia  základných členských subjektov SAJT, pôsobiacich na území Slovenskej republiky.
2. Symboliku SAJT-u tvorí znak a vlajka. Právo a povinnosť používať symboliku SAJT-u majú len zložky
zriadené a  registrované podľa týchto stanov. Podrobnosti určuje vykonávací predpis.
3. SAJT môže rozhodnutím Valného zhromaždenia SAJT vstupovať do združení a vystupovať z nich.
4. SAJT sa stará o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov členov. Politická činnosť v SAJT nie je prípustná.

Článok II
Činnosti a ciele asociácie
1. Hlavným cieľom činnosti SAJT je:
a) koordinácia jazdeckej turistiky na Slovensku,
b) podieľať sa na vytváraní podmienok na jazdeckú turistiku a podieľať sa na podpore a rozvoji telesnej kultúry,  táborenie a pobyt v prírode pre členov a ostatných jazdcov na koni,
c) organizovať a všestranne rozvíjať turistické aktivity pre deti, mládež  i dospelých,
d) viesť členov k dodržiavaniu zásad ochrany a tvorby  životného prostredia,
e) vykonávať nakladateľskú a vydavateľskú činnosť v oblasti turistiky, pobytu v prírode a cestovného ruchu,
f) podpora vzdelávania a organizovanie výcvikových a kvalifikačných kurzov v jazdeckej turistike a vydávanie certifikátov,
g) vykonávať verejno-prospešnú činnosť zameranú na vytváranie podmienok na jazdeckú turistiku (značkovanie, výstavba a údržba jazdeckých trás, sprievodcovská činnosť, atď.),
h) spracovávať projekty zamerané na rozvoj jazdeckej turistiky, budovať a zveľaďovať materiálne zázemie jazdeckej turistiky (uväziská, odpočívacie stanoviská, ubytovne, stajne, atď.),
i) organizovať Hubertove jazdy, jazdecké a ródeové preteky,
j) organizovať kultúrne a spoločenské akcie, usporadúvať výstavy,
k) organizovať detské jazdecké tábory a prevádzkovať turistické objekty,
l) zabezpečovať a distribuovať propagačné materiály potrebné  k činnosti,
m) spolupracovať so slovenskými a zahraničnými organizáciami a nadáciami, organizovať výmenne turistické pobyty doma i v zahraničí.
2. SAJT zabezpečuje plnenie svojho poslania:
a) prostredníctvom základných členských subjektov SAJT,
b) spoluprácou s ďalšími združeniami, štátnymi inštitúciami a samosprávami,
c) starostlivosťou vo výchove, zameranou na pestrú a príťažlivú činnosť detí a mládeže,
d) starostlivosťou o značkované trasy jazdeckej turistiky.

Článok III
Členstvo jeho vznik a zánik
1. Členstvo v asociácii je dobrovoľné.
2. Formy členstva: a) riadne
                              b) čestné
   Riadnym členom sa môže stať občan Slovenskej republiky (ďalej len občan), ak spĺňa tieto podmienky:
- súhlasí so stanovami zväzu a zaväzuje sa nimi riadiť,
- podmienkou prijatia je odporúčanie jedného člena asociácie a vyplnenie písomnej prihlášky,
- nedopustil sa v posledných troch rokoch úmyselného trestného činu, za ktorý bol právoplatne odsúdený.
3. Riadnym členom asociácie sa stáva osoba, ktorú príslušná členská schôdza so súhlasom nadpolovičnej väčšiny  prijala za riadneho člena a zaplatil ročný členský príspevok.
4. Dokladom o členstve je platný preukaz člena.
5. Čestné členstvo v SAJT môžu získať fyzické osoby za mimoriadne zásluhy o rozvoj jazdeckej turistiky. Udeľuje ho Valné zhromaždenie SAJT (VZ SAJT) na návrh niektorej zo základných členských subjektov SAJT.
6. Zakladajúcim členom asociácie sa stáva osoba, ktorej členstvo schválil prípravný výbor. Zakladajúci člen asociácie má všetky práva a povinnosti riadneho člena.
7. Členstvo v asociácii zaniká:
- úmrtím člena,
- vystúpením z asociácie,
- stratou spôsobilosti na právne úkony,
- stratou občianstva,
- nezaplatením členského príspevku ani po predchádzajúcej výzve,
- vylúčením z asociácie, ak člen bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
- po konaní, ktoré je v rozpore so základnými princípmi a cieľmi asociácie. Člen môže podať proti tomuto rozhodnutiu odvolanie na Ústredné predsedníctvo asociácie v lehote do 10 pracovných dní odo dňa jeho doručenia. Ústredné predsedníctvo vo veci rozhodne s konečnou platnosťou. Vylúčenie nadobúda právoplatnosť, ak návrh na vylúčenie bol schválený dvojtretinovou väčšinou všetkých členov predsedníctva.

Článok IV
Práva a povinnosti člena
Práva riadnych členov:
a) podieľať sa na činnosti SAJT a na využívaní výhod spojených s členstvom,
b) voliť a byť volený do orgánov SAJT po dovŕšení veku 18 rokov,
c) obracať sa na orgány a revízne komisie SAJT s námetmi, žiadosťami a sťažnosťami,
d navrhovať zmeny stanov a organizačného poriadku,
e) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov asociácie,
f) navrhovať Valnému zhromaždeniu SAJT-u adepta na čestného člena.
Povinnosti riadnych členov:
a) dodržiavať stanovy a vykonávacie predpisy SAJT,
b) platiť členský príspevok vo výške stanovenej ÚP (s výnimkou čestných členov),  
c) chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok asociácie.

Článok V
Všeobecné pravidlá a územná štruktúra SAJT
1. Zasadnutia orgánov asociácie sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.
2. K rozhodnutiu jednoduchou väčšinou hlasov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov  orgánov asociácie.
3. Jednoduchou väčšinou hlasov zakladajúcich členov,  je možné uplatniť právo veta pri akomkoľvek rozhodnutí orgánov asociácie.
4. Nadriadený orgán asociácie v jednotlivých prípadoch na základe svojho uznesenia môže prevziať právomoc orgánu jemu podriadenému, a môže sám prijať rozhodnutie v danej veci.
5. Zástupca nadriadeného orgánu sa môže zúčastniť rokovaní podriadených orgánov asociácie s poradným hlasom.
6. Funkčné obdobie volených a menovaných funkcionárov asociácii trvá tri roky. Funkčné obdobie funkcionárov sa končí aj ich odvolaním orgánom, ktorým boli zvolení.
7. Územná štruktúra SAJT je rozčlenená do troch oblastí:
- Západoslovenská oblasť (zahrňujúca VÚC Bratislava, Trnava a Nitra)
- Stredoslovenská oblasť  (zahrňujúca VÚC Trenčín, Žilina a Banská Bystrica)
- Východoslovenská oblasť (zahrňujúca VÚC Košice a Prešov)
8. V uvedených oblastiach môže vzniknúť ľubovoľný počet základných členských subjektov (ďalej len „ZČS“). ZČS patria do územného celku podľa príslušnosti svojho sídla. ZČS môže byť organizačne začlenený aj do územného celku  rozdielneho od príslušnosti svojho sídla, ak o to požiada ústredné  predsedníctvo a schváli mu to nadpolovičná väčšina prítomných členov. Minimálny počet riadnych členov v ZČS je päť.

Článok VI
Právna subjektivita a štatutárne orgány strany
1. Základný členský subjekt, ako aj orgány na republikovej úrovni SAJT, nie sú právnickými osobami.
2. V mene SAJT má právo konať a podpisovať všetky právne úkony Predseda a Ústredné predsednícvo, a to takým spôsobom, že k názvu asociácie uvedie označenie svojej funkcie a pripojí svoj vlastnoručný podpis.
3. V neprítomnosti Predsedu ho zastupuje podpredseda alebo podpredsedovia asociácie na základe splnomocnenia podľa Podpisového poriadku.
4. Predseda ÚP zodpovedá za hospodárenie asociácie a v mene SAJT vykonáva zamestnávateľské  práva a povinnosti.

Článok VII Orgány SAJT
1. Orgánmi Slovenskej asociácie jazdeckej turistiky na republikovom stupni sú:
a/ Valné zhromaždenie
b/ Ústredné  predsedníctvo SAJT (ÚP SAJT)
c/ Ústredná  Kontrolná a revízna komisia (ÚKRK)
d/ Oblastná konferencia

2. Najvyšším orgánom je Valné zhromaždenie (ďalej iba VZ). Tvoria ho zakladajúci členovia a delegáti zvolení na oblastnej konferencii podľa kľúča stanoveného ÚP SAJT. VZ zvoláva ÚP SAJT raz za tri roky alebo sa zvoláva na základe žiadosti viac ako 1/3 členov, alebo na základe rozhodnutia ÚP SAJT. VZ zvoláva ÚP SAJT písomnou pozvánkou odoslanou najmenej tridsať dní pred dňom konania VZ. V pozvánke musí byť uvedené miesto, čas konania a program rokovania VZ.

3. VZ je uznášaniaschopné za účasti nadpolovičnej väčšiny jeho členov. Ak nie je VZ uznášaniaschopné, zvolá predsedníctvo SAJT do dvoch mesiacov náhradné VZ s tým istým programom. Ak nie je náhradné VZ uznášaniaschopné, zvolá predsedníctvo SAJT náhradné VZ tak, aby sa konala do dvoch hodín od ukončenia náhradného VZ. Náhradné VZ musí mať nezmenený program rokovania a je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet zúčastnených členov.

4. Valné zhromaždenie:
- volí a odvoláva ÚP SAJT,
- volí a odvoláva členov ÚKRK SAJT,
- schvaľuje správy o činnosti ÚP SAJT,
- schvaľuje správy ÚKRK SAJT,
- rozhoduje o zásadných otázkach hnutia,
- schvaľuje stanovy SAJT a ich zmeny a zrušenie asociácie,
- schvaľuje vznik, zánik a počet územných celkov SAJT (oblasti).

5. ÚP SAJT je volené na trojročné obdobie.

6. ÚP SAJT je pracovným orgánom SAJT. Je zložené zo zakladajúcich členov, volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich. ÚP SAJT sa schádza minimálne 4-krát ročne. Na jeho rokovaní sa zúčastňuje ÚKRK SAJT.

7. Predseda ÚP je štatutárnym orgánom SAJT, vystupuje v jeho mene, zastupuje ho navonok voči ostatným subjektom. Dokumenty za SAJT podpisujú dvaja členovia predsedníctva, z ktorých jeden je predseda. Predseda zvoláva a vedie zasadnutia predsedníctva.
8. ÚP môže na svoje činnosti zriadiť sekretariát, ktorý zabezpečuje vedenie administratívy a účtovníctva SAJT.

9. ÚP SAJT zabezpečuje úlohy:
a) riadi činnosť asociácie medzi Valnými zhromaždeniami, vydáva a schvaľuje organizačný poriadok asociácie na základe návrhov orgánov SAJT. Vytvára ekonomické podmienky činnosti asociácie a určuje výšku ročného členského príspevku,
b) schvaľuje rozpočet SAJT na kalendárny rok na základe rozpočtových pravidiel schválených VZ,
c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania VZ a oblastnú konferenciu,
d) vypracováva plán a správu o činnosti asociácie, správu o hospodárení asociácie,
e) rozhoduje o zrušení členstva,
f) rozhoduje o nehnuteľnom a hnuteľnom majetku,
g) schvaľuje vykonávacie predpisy a zmeny v nich,
h) v prípade odstúpenia predsedu, podpredsedu alebo predsedu revíznej komisie poveruje nového člena predsedníctva,
i) prerokováva správu revíznej komisie,
j) pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

10. Orgány základných členských subjektov:
a) členská schôdza
b) Predsedníctvo
c) Kontrolná a revízna komisia
Členská schôdza základných členských subjektov:
- volí a odvoláva predsedníctvo, predsedníctvo volí s pomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu,
- volí a odvoláva členov kontrolnej a revíznej komisie, a volí z pomedzi svojich členov predsedu,
- prijíma  riadnych členov.
Predsedovia základných členských subjektov:
- majú povinnosť odvádzať 20% zo stanovenej výšky riadneho členského príspevku za daný rok pre ústredné predsedníctvo,
Kontrolná a revízna komisia:
- kontroluje hospodárenie základných členských subjektov

Článok VIII
Kontrolná a revízna Komisia
1. ÚKRK SAJT vykonáva revíznu činnosť v hospodárení s finančnými prostriedkami, majetkom, dozornú činnosť v dodržiavaní stanov a smerníc SAJT na všetkých stupňoch a rieši sťažnosti.
2. Revíznu a dozornú činnosť v obdobnom zameraní vykonávajú i revízne komisie nižších organizačných zložiek.
3. Členstvo v KRK  je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.
4. ÚKRK SAJT má 3 členov, ktorí si volia svojho predsedu.
5. ÚKRK SAJT pripravuje a prekladá správu o hospodárení predsedníctvu SAJT
6. ÚKRK SAJT upozorňuje na nedostatky v hospodárení  SAJT a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

Článok IX
Hospodárenie a majetok

1. Hospodárenie SAJT sa riadi podľa všeobecne platných predpisov a nariadení pre občianske združenia.
2.Finančné prostriedky a zdroje majetku pre svoju činnosť nadobúda:
a) z darov a príspevkov sponzorov,
b) z členských príspevkov,
c) z výnosov obchodnej činnosti a komerčných  činností,
d) z grantov a dotácii od štátu, fyzických a právnických osôb,
e) z edičnej, publikačnej a reklamnej činnosti.

3. Nehnuteľný a hnuteľný majetok SAJT tvoria:
a) majetok nadobudnutý vlastnou činnosťou,
b) systém informačných prvkov označených jazdeckých turistických trás v materiálnej a nemateriálnej podobe zabezpečovaný SAJT-om.

4. Podrobnosti o nakladaní a dispozícii s majetkom SAJT upravuje vykonávací predpis.

5. Na majetky SAJT nemôžu mať členovia podiely, a to ani pri zániku občianskeho združenia.

Článok X
Vznik a zánik SAJT

O vzniku a zániku Slovenskej asociácie jazdeckej turistiky rozhoduje Valné zhromaždenie, a to 3/5 nadpolovičnou väčšinou delegátov, pričom rozhodne i o nakladaní s majetkom SAJT.
Nadobudnutý majetok sa môže použiť výlučne na verejnoprospešné účely.

Článok XI
Záverečné ustanovenia

1. Pri zániku základných členských subjektov SAJT odovzdá jeho poverený zástupca dokumentáciu organizačnej jednotke vyššieho stupňa.
2. Organizačná jednotka vyššieho stupňa môže prizvať na svoje zasadnutie zástupcov nižších organizačných jednotiek na prerokovanie otázok, ktoré sa ich bezprostredne týkajú (zástupcovia nižšej organizačnej zložky sú povinní zúčastniť sa zasadnutia vyššej organizačnej zložky, ak sú k tomu touto zložkou vyzvaní).
3. Záväzný výklad stanov SAJT vykonáva Ústredné Predsedníctvo SAJT.
4. Stanovy SAJT boli schválené ustanovujúcim valným zhromaždeným 26.02.2010 a nadobudnú účinnosť dňom ich registrácie na MV SR.
5. Občianske združenie SAJT vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

Adresa:
Dargovských hrdinov 27
066 01 Humenné
Jozef Fudali - mobil: +421 905 470 365
Zsolt Tárnok - mobil: +421 918 738 237
 

Správca fotogalérie/aktualít
 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky